Els catecismes i l’ús de la llengua catalana a Mallorca i Menorca als segles XVIII y XIX (Los catecismos y el uso de la lengua catalana en Mallorca y Menorca en los siglos XVIII y XIX)

Contenido principal del artículo

Josep Amengual y Batle M. SS. CC

Resumen

La que era una norma plausible, com la que va establir el concili de Trento (1545-1563), la de predicar i fer la catequesi del poble en la llengua vernacla, volia evitar que es fes en la llengua sàvia, el llatí, que ja el poble no l’entenia. Els sínodes diocesans mallorquins aplicaren aquella pauta, conservada en el de 1691, vigent fins al sínode de 1932. El catecisme del P. Ledesma es va publicar sempre en català, des del segle XVI al XIX, i esdevingué el llibre per aprendre a llegir i escriure. Va ser la Reial Cèdula de Carles IV (III), de 1768, que manava que s’implantàs la llengua castellana en les escoles, el que va trencar la pau en les esglésies i en les escoles, punint fins i tot els eclesiàstics que predicaven la catequesi en mallorquí. Tanmateix, l’any 1801, el bisbe Bernat Nadal va publicar el primer catecisme diocesà en català, contra el manament de l’esmentada Reial Cèdula. El seu catecisme i el del P. Ledesma, editats al llarg del segle, foren la base per a l’alfabetització de la majoria dels infants.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Amengual y Batle M. SS. CC, J. . (2023). Els catecismes i l’ús de la llengua catalana a Mallorca i Menorca als segles XVIII y XIX (Los catecismos y el uso de la lengua catalana en Mallorca y Menorca en los siglos XVIII y XIX). Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 859–880. https://doi.org/10.17398/2340-4256.17.859
Sección
Estudios Monográfico 2
Biografía del autor/a

Josep Amengual y Batle M. SS. CC, Biblioteca Balear. Monestir de La Real

Biblioteca Balear. Monestir de La Real

Citas

CATECISMES

Catecisme de la Doctrina Cristiana que per us de la sehua Diócesis maná publicar el Illm. Sr. D. Bernat Nadal, Bisbe de Mallorca, Th. Amorós, 1801, 134 pp. 8°.

Catecisme de la Doctrina Cristiana, que per us d’aquesta Diòcesi manà publicar en mallorquí lo Ilm. Sr. D. Bernat Nadal, Bisbe de Mallorca, y en mallorquí y castellà l’Excm. e Ilm. Sr. Don Miquel Salvà. Octava Edició. Palma de Mallorca. Tipo-Litografía de Amengual y Muntaner, 1896. - 332 planes de 153x105 mm.

Compendi de la Doctrina Christiana que per us de la seua diócesi maná publicar el Ilm. D. Bernat Nadal Bisbe de Mallorca, Palma, [s. p. i. 1823], 32 pp. 12°.

Compendi del Catecisme de la Doctrina Cristiana que per us de la seua diócesis manà publicar el Ill. Sr. D. Bernat Nadal Bisbe de Mallorca, &c. Sense data ni peu d’impremta. 8º, 39 p.

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Alberigo, J., Dossetti, J. A., Joannou, P., Leonardi, C., Prodi, P., Jedin, H. (ed.) (Istituto di Scienze Religiose), Bologna: Herder, 1973.

Doctrina christiana a manera de dialogo entre el Mestre i lo Dexeble composta per lo R. P. Diego de la Compañia de Iesús. Abreviada, y de la última impressió. Palma, Vda. Guasp, 1674.

ALTRES FONTS

Alagó, Pere d’. Leges Synodales Maioricensis Episcopatus statutae, et promulgatae in Synodo, Dioecesana (Maioricae, 1692).

Amorós i Cerdà, Tomàs. Relació de algunas curiositats escritas, comensant lo any 1740 [còpia de BLR I 93, feta per Pere d’Alcàntara Peña i Nicolau. Año 1873].

Armstrong, John. Historia de la Isla de Menorca (Menorca: Nura, 1978).

Armstrong, John. La Historia de la Isla de Menorca (Maó: Impr. de Manuel Sintes Rotger, 1930).

Armstrong, John. Historia civil, y natural de la isla de Menorca: descripción topográfica de la ciudad de Mahón y demás poblaciones de ella: número de sus habitantes, y ganados de todas especies: estado de su comercio activo y pasivo y cantidad de los frutos que produce / Escrita en inglés por el señor Jorge (sic) Armstrong, traducida al castellano por Josef Antonio Lasierra y Navarro. Ed. facsím. de l’ed. de Madrid: Imp. de Pedro Marin, 1781 (València: Servicio de reproducción de libros Librerías París-Valencia, 1996).

Àustria, Arxiduc Lluís Salvador d’. Les Balears. Descrites per la paraula i la imatge. II: Mallorca (Part general), Pere Bonnín Aguiló, i Josep Moll Marquès (trads.) (Mallorca: Grup Serra, s. d.).

Escolano, Diego. Synodalium Constitutionum Episcopatus, sive Dioecesis Maioricensis. Per Illustrissimum. et Reumum. Dnum. D. Didacum Escolano [...] eiusdem Dioecesis Episcopum [...] Anno 1659, Matriti, ex Typ. Dominici Garcia Morras. Anno 1660, 24 25.

Nadal y Crespí, Bernat. Diario del Ilmo. Sr. Nadal, ·lib. I, f. 349r, de l’Arxiu Diocesà de Mallorca, publicada a Monte Toro, 13 (1957), 31 33.

Nadal y Crespí, Bernat. Carta pastoral en que se previene de S. M. la enseñanza de la Doctrina Cristiana y que se envíen misiones a los pueblos a Registro ordinario de Despacho diario de la Secretaria de Cámara del Ilmo. Sr. D. Bernardo Nadal y Crespí.

Plan y Reglamento de Escuelas de primeras Letras, 16-02-1825. Dins Reales Resoluciones expedidas en febrero (1825).

Real Decreto aprobando y mandando poner en ejecución el plan adjunto y Reglamento de Escuelas de primeras Letras (16-02-1825).

Terrassa, Guillermo. Anales del Reyno de Mallorca. Desde 1659 a 1699. Siglo X[V]II. Dins Anales de Mallorca, BB, Ms. II-106, III.

Villanueva, Jaime. Viage Literario à las Iglesias de España: XXII: Viaje à Mallorca (Madrid: 1852).

BIBLIOGRAFIA SECUNDÀRIA

Adell, Marc Antoni, i Violant Estreder. “El bisbe Climent i el compromís per la nostra llengua”. Llengua nacional 60, III trimestre (2007): 34-36.

Amengual i Batle, Josep. Mn. Antoni Roig i Rexart, peoner de la caritat i de l’evangelització, Fundador de les Germanes de la Caritat. Palma: 1987.

Amengual i Batle, Josep. Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política. Mallorca: [1991] 1992.

Amengual i Batle, Josep. “La preilustración en los medios eclesiásticos de Mallorca (s. XVII-XVIII)”, Hispania. Revista española de historia 62/3, 212 (2002): 907-956.

Amengual i Batle, Josep. “Intellectum ualde ama. ‘estima intensament la intel·ligència’. Sant Agustí, Ep. 120,III,13,4”, A la recerca del sentit de la Paraula. Miscel·lània d’Homenatge al Prof. Dr. Josep Rius-Camps, Revista Catalana de Teologia 35/2 (2010): 581-617 (311-347).

Amengual i Batle, Josep. Ramon Llull, Sanctus Martyr mallorquí. La reivindicació de Benet XIV (Palma: Llibres Ramon Llull, 2014).

Amengual i Batle, Josep. (coord.). Historia de las diócesis españolas. 16. Iglesias de Mallorca, Menorca, Ibiza. Josep Amengual i Batle, Pere Fullana Puigserver, Joan Piña Torres, i Guillermo Pons Pons (Madrid: BAC,2020).

Bonet i Baltà, Joan. L’Església catalana, de la Il·lustració a la Renaixença. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984.

Calafat i Vila, Rosa M. Llengua i repressió a la Mallorca del segle XVIII: 1715-1808: el projecte glotofàgic borbònic: estudi històrico-sociolingüístic. Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General: 1993.

Ensenyat i Pujol, Gabriel. Treballs sobre Ramon Llull. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2007.

Ferrer i Gironès, Francesc. La persecució política de la llengua catalana. Historia de les mesures preses contra el seu ús des de la Nova Planta fins avui. Barcelona: Edicions 62, 1985.

Fullana Puigserver, Pere, i Valentí Valenciano i López. Bernat Nadal i Crespí. Un bisbe d’inspiració lul·liana. Illa, 2020.

Hefele, Carl Joseph. Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet, VII: Hefele, Conciliengeschichte, VII. Freiburg im Breisgau: Herder’sche Verlagshandlung, 1874.

Jedin, H. Storia del Concilio di Trento. Brescia: Morcelliana, 1962.

Llompart, Gabriel. “Enseñanza de la doctrina cristiana en los pueblos de Mallorca en el año 1747”, “La catequesis en Mallorca en 1747”, Hispania Sacra, 25 (1972): 439.

Martí Bonet, Josep M. Historia de las diócesis españolas, 2: Barcelona, Terrasa, sant Feliu de Llobregat, Gerona. Madrid: BAC, 2006.

Martínez i Taberner, Catalina, La llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.

Melià, Bartomeu. La création d’un langage chrétien dans les réductions des Guarani au Paraguay. Tesi Facultat de Teologia d’Estrasburg, 1969.

Melià Josep. Informe sobre la lengua catalana. Madrid: Magisterio Español, 1970.

Oliver Jaume, Jaume. “Informe sobre la situació escolar a Mallorca l’any 1789”, a Fontes Rerum Balearium, I, 333-337. Palma: 1977.

Pallavicino, Sforza. Istoria del Concilio di Trento. Citam segons l’edició Storia del concilio di Trento ed altri scritti, Mario Scotti (ed.). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1968.

Perarnau, J., i S. Misser. “Catecisme”, GEC 4. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 753.

Plongeron, B. “La historia de la Iglesia en la encrucijada de las ciencias religiosas”, Concilium, 57 (1970): 51 65.

Rosselló i Vaquer, Ramon, i Antoni Gili i Ferrer. Notes per a la història d’Ariany. Palma: Miquel Font, 1994.

Sarpi, Paolo. Istoria del concilio tridentino, 1-2, Florència: Sansoni, 1966.

Schmidt, H. A. P. Liturgie et langue vulgaire. Le problème de la langue chez les premiers Réformateurs et au Concile de Trente. Roma: Pontificia Università Gregoriana, 1950.

Sureda, B. Els il·lustrats mallorquins i els seus projectes educatius. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1989.